Rekrutacja zakończona!!"
PWSTE

I Tura - Pedagogika - studia magisterskie niestacjonarne

Poziom kształcenia: magisterskie Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-07-23

Język wykładowy

polski

Opis

Praca pedagoga wiąże się ze stałym rozwojem. Kontynuując studia w tej dziedzinie stajesz się bardziej atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy. Zobacz więcej ...

Zasady kwalifikacji

Przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Pedagogika następuje na podstawie wyników konkursowego postępowania rekrutacyjnego:

- średniej ocen ze studiów wyższych uzyskanych podczas odbytych studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wyliczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),

- zgodności lub pokrewieństwa kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów II stopnia.

W przypadku, gdy kierunek ukończonych studiów:

d)   jest zgodny z kierunkiem studiów drugiego stopnia, wówczas kandydat otrzymuje dodatkowo dwa punkty,

e)    jest pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas kandydat otrzymuje dodatkowo jeden punkt,

f)    nie jest ani zgodny, ani pokrewny kierunkowi studiów drugiego stopnia, wówczas kandydat nie otrzymuje dodatkowych punktów.

Podstawą ustalenia miejsca na liście rankingowej dla kierunku Pedagogika studiów drugiego stopnia jest wskaźnik rekrutacji P, obliczony według wzoru:

P = M x 100 + D x 100

P - liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

M - średnia z toku studiów obliczona do drugiego miejsca po przecinku.D - dodatkowe punkty.

Maksymalna liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 700 punktów.

W przypadku, gdy kandydat ukończył studia na innym kierunku i nie osiągnął wymaganych efektów kształcenia, będzie zobowiązany do uzupełnienia różnic programowych z zakresu studiów pierwszego stopnia w terminie ustalonym przez Dyrektora Instytutu.

Wysokość czesnego

0
..