Rekrutacja zakończona!!"
PWSTE
PWSTE / Instytut Stosunków Międzynarodowych

Europeistyka - studia niestacjonarne

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-31 do 2017-10-05 23:59:00

Opis

Kierunek oferuje pełne przygotowanie merytoryczne do pełnienia funkcji na szczeblach państwowych, ale też ponadnarodowych. Zobacz więcej ....

Zasady kwalifikacji

Podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego lub wyniki egzaminu dojrzałości z przedmiotów określonych dla danego kierunku studiów wskazanych w załączniku nr 1 uchwały Senatu w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018. Minimalna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia wynosi 30, natomiast maksymalna 150. Minimalna liczba punktów z jednego przedmiotu wynosi 10 a maksymalna liczba punktów z jednego przedmiotu kwalifikacyjnego wynosi 50.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Dla kandydatów, którzy zdali przedmioty kwalifikacyjne na maturze (nowa matura), podstawą kwalifikacji są wyniki z matury (punkty procentowe) przeliczone na punkty kwalifikowane:

Świadectwo dojrzałości „nowa matura”, zaświadczenie OKE i świadectwo ukończenia szkoły

 Ocena procentowa z egzaminu maturalnego:  

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Liczba punktów przeliczeniowych
----- 90-100 % 50
80-100 % 70-89 % 40
60-79 %
50-69 % 30
40-59 %
30-49 % 20
30-39 %
---- 10

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Dla kandydatów, którzy zdali przedmioty kwalifikowane na maturze (stara matura), podstawą kwalifikacji są oceny z matury przeliczone na punkty kwalifikacyjne:

Ocena z egzaminu dojrzałości Liczba punktów przeliczeniowych
celujący 50
bardzo dobry 40
dobry
30
dostateczny
20
dopuszczający
10
..