Rekrutacja zakończona!!"
PWSTE
PWSTE / Instytut Stosunków Międzynarodowych

Turystyka i Rekreacja - - studia niestacjonarne o profilu praktycznym

Poziom kształcenia: licencjackie Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Tury rekrutacji

Kierunki

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Opis

Wiedzę zdobywaną na zajęciach, jeszcze w trakcie kształcenia, będziesz mógł przekuć w praktykę podczas krajowych i międzynarodowych wyjazdów. Zobacz więcej ...

Zasady kwalifikacji

Podstawę przyjęcia na studia stanowią wyniki egzaminu maturalnego lub wyniki egzaminu dojrzałości z przedmiotów określonych dla danego kierunku studiów wskazanych w załączniku nr 1 uchwały Senatu w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018. Minimalna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia wynosi 30, natomiast maksymalna 150. Minimalna liczba punktów z jednego przedmiotu wynosi 10 a maksymalna liczba punktów z jednego przedmiotu kwalifikacyjnego wynosi 50.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Dla kandydatów, którzy zdali przedmioty kwalifikacyjne na maturze (nowa matura), podstawą kwalifikacji są wyniki z matury (punkty procentowe) przeliczone na punkty kwalifikowane:

Świadectwo dojrzałości „nowa matura”, zaświadczenie OKE i świadectwo ukończenia szkoły

 Ocena procentowa z egzaminu maturalnego:  

Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Liczba punktów przeliczeniowych
----- 90-100 % 50
80-100 % 70-89 % 40
60-79 %
50-69 % 30
40-59 %
30-49 % 20
30-39 %
---- 10

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Dla kandydatów, którzy zdali przedmioty kwalifikowane na maturze (stara matura), podstawą kwalifikacji są oceny z matury przeliczone na punkty kwalifikacyjne:

Ocena z egzaminu dojrzałości Liczba punktów przeliczeniowych
celujący 50
bardzo dobry 40
dobry
30
dostateczny
20
dopuszczający
10
..